Selasa, 09 Mei 2017

AKREDITASI

TAHUN 2017

Senin, 22 Juni 2015

BROSUR PPDB SMPN 1 MRANGGEN

BROSUR PPDB SMPN 1 MRANGGEN
TAHUN 2015 / 2016Minggu, 21 Juni 2015

PPDB SMPN 1 Mranggen

PPDB SMPN 1 MRANGGEN
TAGUN PELAJARAN 2015 / 2016Minggu, 19 April 2009

Apresiasi sastra jawa

Belajar apresiasi sastra dapat melalui penulisan pengalaman pribadi melalui sebuah cerpen/cerkak. Selain sebagai curahan aspirasi, ide, gagasan pikiran dan pengalaman cerkak merupakan wahana yang efektif untuk mengejawantahkan kreatifitas sastra peserta didik.Semaklah contoh cerkak berikut.
ING MILO WAYAH SUMURUP SORE

Deneng: LP

Udan gerimis sore iku , ing milo wayah sumurup sore. Aku mlaku karo nyikep buku. Ing pojok Gedhung Pancasila sakwetan SMP 2 Semarang. Akeh

pawongan nom tua pada kubeg rebutan angkutan. Ya wis mangkana iku adate, Yen aku bali kuliah sore, ora mung bocah STM 5 ,nanging uga para tukang bangunan campur dadi siji karo bakul kang nembe bali saka Johar. Aku isih mlaku, thimik-thimik amarga ngelih wiwit subuh mau nganti magrib during satetes banyu mlebu ing wetengku. Brak… Saka mburi aku ditabrak Nom-noma kang nggawa gambar gedhe. Sajake kesusu nanging nuli mandheg mandeng aku.

“Pangapurane ya, aku rak sengaja.” Ujare karo ngrewangi jupuki buku diktatku. Aku mung mesem, sedela mendelik merga gambare nuthuk bathukku. Awakmu tambah kaget,

“ Aduh salah maneh, maaf ya, Aku Arif mahasiswa semester VI tehnik Sipil UNDIP” Ujarmu karo nyalamani aku. Kanthi rasa abot dak jangkep uga tanganmu.

“Aku Laras, Mahasiswa bahasa Jawa Smt VI Unnes.” Balesku karo setengah jengkel nuli mlaku menyang took cilik. Dak Candak banyu mineral kanggo ngluruhke rasa garing ing tenggorokanku.Alhammdililah hangkep uga pasaku dina kemis iki. Aku kaget nyawang Awakmu kang ngadheg ngejejer ing ngarepku.

“Pasa Ya. Ayo buka pisan.” Ajakmu karo nggandeng aku munggah anggkutan menyang pedurungan. Anehe aku manut wae nututi langkahmu.

Warung Ijo Pojok Pedurungan, ing kono awakmu nuli nagajak aku mudhun, buka sedela.Karo rasa isin aku nyawang sliramu kang ngemeske nggone nglaras rasa. Sajak enak banget. Padahakl aku kang pasa sedina ya biasa wae ngrasakake masakane.

“ Arif jenengku Arif Rahman Hakim “ Ujarmu maneh kang ndadekake aku guyu.

Nanging kang diguyu malah mesam mesem.

“Aku ngerti kok , Awakmu Larasati Indraswari. Wiwit telung taun kepungkur ketemu nanging dak tau gatekke aku.”

Aku tambah kaget, sajak ora percaya, nanging Arif anggone kandha sajak yakin banget. Aku mesem maneh.

“Aku gumun kok Pedebanget awakmu, kaloro jenengmu kaya pahlawan ampera”

Mripatmu mendelik grunggokake omonganmu. Nuli guyu maneh.

Wiwit iku aku saben dina ketemu Sliramu, Ing Milo wayah sumurup sore. Dadi kabiasan yen tan ana guyonmu rasane kaya ana kang ilang. Esemu, gingsulmu, lan polah kang apa anane nadadekake tambah kesengsem atiku. Nanging jinejere aku wanita jawa ya mung bias ngedem rasa. Ora bisa ngudal persaan, apa maneh kandha kasunyatan marang pria.

“ Minggu ngesuk aku lunga menyang Cilacap. Awakmu bali dewe ya. Udak suwe kok Ras, mung telung wulan. ” Kandhamu sore iku ing sisihku. Aku guyu. Dak thuthuk sirakmu nganggo makalah. Nuli dak tarik topimu. Rasane lucu nyawang sliramu kang abot arep lungan nindhakke kewajiban KKL. Padahal ngerti yen KKL iku wajib hukume kanggomu. Menyang ngendi maneh yen ora ing Cilacap, ketimbang Cilegon tambah luwih adoh, manggkono ujar bathinku. Nanging aku mung meneng ngrugokake kabeh preentasi tugas kuliah kang kudu kok ijabahi.

“Ras, kok malah gya-guyu. Aku lunga telung wulan e, Sajak dienggo guyon’

Wangsulanmu karo nggremeng

“ Pas to yen awakmu bali , ganti aku kang mangkat KKN menyang Batang ora suwe kok among sepuluh minggu” Aku mlaku ninggalke awakmu. Karo lungkrah awakmu ngetutake lakuku mlaku ing trotoar tumuju Milo wayah sumurup Sore.

“Ras, apa tresna ing satlerap mata iku ana?” Pitakonmu karo nyelekke gambar rancanganmu. Aku isih mlaku karo gelengke sirah

“Tresna apa, tanpa kenel ketemu trus jatuh cinta, Wah gombal” Semaurku karo mlaku nyebrang ingMilo. AWakmu nututi, ulatmu peteng, ngembeng rasa ebuh karo sapa.

“Sajake nembe lara wuyung ya Rif, Wah beja temen kang kosenengi. Wis bagus, kalem, calon ST, Pertambangan maneh,” Celathuku karo mangan roti baolu kang kowenehake.

“ Kudune kaya mnegkono, nanging dhewewkw ora krasa.” Aku guyu. Dak thuthuki topimu ngganggo gambarmu. Sajak lucu temen nyawang awakkmu ditolak bocah wadon. Satlreman aku meneng, sedih uga jebule awakmu wis duwe bocah wadon sir-siran. Ya ra pap jatuh cinta hake manungsa. Tugasku kuliah, ngudi ngelmu kanggo masa depan. Aku ora kena patah hati, apa maneh ulang semangat mung merga ngerti Arif wis duwe pacar. Arif meneng tangan kenceng gengem drajiku. Aku dadi rada glagepan. Sore iku awkamu ninggalke aku.

Telung wulan wis kwlakon. Saka kadohan awakmu ngundhang aku. Katon cahya sumunar. Embuh amarga apa. Ajku isih ngganggo klambi ireng putih nembe bubaran pembekalan KKL. Tanganmu nyender ing pundhakku, karo mesem. Tanganmu gawa kalung mutiara kang endah. Ko gengemake ing drajiku.

“ Sesuk aku budal KKN” pamitku. Awakmu manthuk. Nuli gandheng aku lunga saka pojok Milo.Ing jerone bathin kepengen aku kandha, aja diculke tanganku. Lan aku uga kepengen melu awakmu. Arif guyu. Tangane narik kudungku.

“He, gunung Es, lingaa kanthi atimantep. Dadia wanita kang ngerti tanggung jawab, marang tugas,agama lan wong tua. “ Arif gengem drajiku. Ajku malah guyu ngakak sajak lucu nyawang ahli fisika kaya deweke dadi melankolis.

“Ra kana sing lucu, aku uga arep pamit.” Tembungmu karo nyerahake layang panggilan kontrak kerja Pertamina ing Banggka Belitung. Mataku dadi teles. Embuh banyu saka ngendi iku.

“ Mbesuk aku ora bisa maneh jaga awakmu, yen bali sore ing milo kene. Aku kudu mangkat, merga iku kabeh pangangene mahasiswa Teknik. Kewajiban melu bangun Negara Jaremu. “ Ujarmu maneh, aku mung meneng. Aku wanita jawa kudu bisa tut wuri marang pria, apa maneh pria utama kang duwe orestasi becik kaya Arif. Awaku dadi tanpa daya, Sore iku Wayah Sumurup Sore awakmu ninggalke aku.Siji kang dak eling saka ujarmu”Tresna ing saktlerap mata, kapisan ketemu iku ana Ras. Wong lanang aja digebyah uyah, asin kabeh. Aku Arif kayunyun marang Sliramu.” Aku mung nangis, Katone bener Rif Sliramu sijine pria kang beda. Kabeh wis ilang dadi peteng repet-repet kayah srengenge kang angslup ing wayah sumurup sore ing Milo.

Sabtu, 04 April 2009

Basketball Foundation

PRESTASI EKSTRA BASKET
SMP NEGERI 1 MRANGGEN

Dibawah asuhan pelatih dan juga dosen PJKR Unes, Bapak Aris Mulyono, M.Pd dan alumnus SMP Negeri 1 Mranggen Mahendra tim basket putra / putri SMP Negeri 1 Mranggen telah banyak meraih prestasi, diantaranya :
1. Three on three Piala Kota Wali (Juara I Pi)
2. Kejurda (Juara I Pi)
3. Popda (Juara I Pa / Pi)
dan masih banyak lagi. Karena banyaknya prestasi, penulis lupa prestasi apa saja yang pernah diraih.

Kamis, 02 April 2009

Belajar Melalaui Sage Daerah

Pembelajaran budi pekerti kepada peserta didik dapat dilakukan dengan memperkenalkan tokoh-tokoh sage yang mencerminkan karakteristik daerah. selain dapat ditiru terdapat falsafah-falsafah kehidupan yang dicertakan dalam sage daerah. salah satunya dalah certa Raden Rangga, yang erat sekali hubungannya dengan perilaku Jawa yang wajib menurut kepada orang tua, membela nama baik keluarga, bangsa dan negara.


RADEN RANGGA

Dhuwuring gunung isih ana sing ngungkuli. Atose watu ugo ana sing luweg atos meneh. Umpamane atosing balung, wulete kulit, genah during apa-apane ditandhing atosing wesi lan wuleting tembaga.

Wis bola-bali Panembahan Senapati ngelikake Raden Rangga, ora becik unggul-unggulan kasekten. Ora wurung bisa nuwuhake serik lan peperangan. Dhasar Raden Rangga priyayine sekti, mula yen ana tetandhingan kasekten senenge ora jamak. Marga sekti iku suwe-suwe sok kethukulan sikap sengkiling.

“Rangga, anakku, bocah sigit. Rama ora maido marang kaprawiranmu. Nanging luputing luput nggonmu dolanan kadigdayan kuwi bakal mbebayani. Wurung tan wurung bisa nuwuhake peperangan.” Raden Rangga ndingkluk, mung wangsulan lirih.

“Nanging Adipati Benawa menika saget ugi mangke dados mata pitaning Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Mila tinimbang ngaping kalihi, inggih kulo ayoni kemawon. Piyambakipun nglumpruk, smabat sebut. Ingkang damel seriki manah menika, Adipati Benawa satengahipun ndakwa kanjeng rama badhe ngrabasa dhateng Pajang. Ah…” Panembahan Senapati muggel gunem.

“Cukup!!” Panembahan Senapati wis ngerti watake Raden Rangga. Senenge pancen adu kasekten. Mula nedya dicoba.

Wis, timbang mengko gawe korbaning wong liya, coba iki drijine rama petekana. Cikleken jajal yen nyata atos tenan”. Atine Raden Rangga tambah kempropok. Batine perang, umpama bisa nugel drijine Panembahan Senapati, geneya tega marang ramane dhewe? Nanging yen ora saguh, jenenge satriya sing giris, sidane dicoba.

“Nuwun sawu rama” Panembahan Senapati nguyu latah, gumun kadingaren putrane tatakramane genep. Drijine diulungeke.

“Adhuh….hhh…ra…ma…kok…! Drijine Penembahan Senapati pingget wae ora. Sajake Raden Rangga kalah awu. Rumangsa klejingan. Nanging ramane ora mreduli. Raden Rangga dikipateke, werrr! Awake natap tembok, amblonggg…! Raden Rangge keplayu, isin lan kelaran.

Glendheh-glendheh lakune Raden Rangga tekan Pati. Malah gawe kagete Adipati.

“Mangga ngger, menapa kautus ingkang rama?” Raden Rangga pratela yen lagi kadukanan. Adipati Pati dhawuh supaya lerem sawetara ing Pati.

“Paman Adipati, menapa tepis iringipun Pati ngriki wonten nujum linuwih ingkang saged kula angsu kaweruhipun?” Sang Adipati tanpa sujana, nuduhake menawa wewengkoneana pandhita kesdik kang mapan ing wit ringin. Nanging bisane angger semedi ing ngisor wit mau pitung dino pitung bengi. Raden Rangge njur tata-tata tumuju papane pandhita.

Wis kulina tumprape Raden Rangga yen mung ora mangan ora ngombe pitung dino pitung bengi. Nanging wis nganti bengi kaping nem during ana tanda-tanda gaib. Lagi bengi kapitu saka wit ringin keprungu suwara groyok, suwara tua

“Njujuga ing desa Talipegat, kono mergane kowe diapura dening ramamu, ya margane ketentreman”. Raden Rangge nenga mendhuwur mung wruh wewujudan sarwa putih. Sedela wae ilang kakedhepake. Suwara dumeling dibundheli, wis ora kasamaran. Saiki pamit marang pamane, enggal tumuju desa Talipegat, bawah Metaram.

Panembahan Senapati lagi buneg ngrasakake wadule para kawula. Nalika semana desa Talipegat geegr pepuyengan. Ana naga ngamuk, mangani kewan. Malah yen wis kentakan gelem nguntal bayi barang. Suwe-suwe pengamuke naga meh tekan Kraton Mataram.

“Ayo wong-wong Mataram, endi sing jenenge Panembahan Senapati? Kowe sing tau gawe gendra ing guwa Langse. Nganti kawulaku padha mati kepanasen”. Lakune Raden Rangga wis tekan desa Talipegat. Krungu suwara pating gedebug, okeh wong mlayu pepuyengan. Okeh wong ndelik. Krungu ana naga ngamuk lan nyebut ramane bakal dimangsa, tambah mrekitik. Raden Rangga malah kebeneran, kepingin nyekel naga.

“Iki sapa, sak pekolehe dhewe gawe rusak!”

“Aku retune guwa Langse, Sarpasura jenengku. Kowe wong Metaram, endi Panembahan Sanapati bakal tak until?” Raden Rangga kambi ngaku jenenge, tangane wis ngepel. Sarpasura diantem sirahe, glangsaran. Nanging isih bisa nggubet Raden Rangge. Raden Rangga siyaga. Sarpasura dicangar cangkeme.

“Rautt….wekkk….” Sarpasura disigar cangkeme, getihe gladrahan, tiwas. Raden Rangga enggal sowan ramane.

“O…. kowe anakku!!” Panembahan Senapati ngangkul marang putrane. Serike wis ilang.

“Inggih rama. Anggen kula kesah yektosipun kepingin ngudi kasempurnaning katiyasan kula. Tettela Sarpasura ingkang ngancam yuswa dalem, saged sirna”. Penembahan Senapati ngelus putrane, kebak asih.

“Nanging Rangga, urip mono during jeneng sampurna yen kowe ora marsudi sarengateng agama. Mula ngaji karo eyangmu Ki Juru Martani”. Raden Rangga manut, niyate urip ngresiki raganesing isih kacipratan dosa. Tekan nggone Ki Juru, tinemu suwung. Lagi ngibadah ing mesjid, Raden Rangga nunggu ing njaba. Kambi ngenteni Ki Juru, dheweke nyunduki watu nganggo drijine. Watu item kuwi krasa empuk, bolong-bolong sak gedhene driji. Ki Juru rampung ngibadah, tekan njaba nyendhu putune.

“Ayo Le, Rangga ngaji. Kok dolanan watu, watu kuwi atos”. Sanalika watune malik atos. Raden Rangga noleh marang Ki Juru, njur ngetut ing wurine. Niyate ngaji, ngisi sarengating agama.
Guru Bahasa Jawa